top of page

Ashtanga Yoga Asanas

Yog chikitsa and Nadi Shodhana

Yoga Chikitsa - Primary Series

 • Surya Namaskar A

 • Surya Namaskar B

 • Padangusthasana

 • PadaHastasana

 • Utthita Trikonasana A and B

 • Utthita Parsvakonasana A and B

 • Prasarita Padottanasana ABCD

 • Parsvottonasana

 • Utthita Hasta Padangusthasana

 • Ardha Baddha Padmottanasana

 • Utkatasana 

 • Virabhadrasana A and B

 • Paschimottanasana ABC

 • Purvottanasana

 • Ardha Baddha Padma Paschimottanasana

 • Trianga Mukaikapada Paschimottanasana

 • Janu Sirsasana ABC

 • Marichyasana ABCD

 • Navasana 

 • Bhujapidasana

 • Kurmasana

 • Supta Kurmasana

 • Garbha Pindasana

 • Kukkutasana

 • Baddha Konasana

 • Upavista Konasana

 • Supta Konasana

 • Supta Padangustasana

 • Ubhaya Padangustasana

 • Urdvha Mukha Paschimottanasana

 • Setu Bandhasana

 • Urdvha Dhanurasana

 • Paschimottanasana

 • Salamba Sarvangasana

 • Halasana

 • Karnapidasana

 • Urdvha Padmasana

 • Pindasana

 • Matsyasana 

 • Uttana Padasana

 • Sirsasana 

 • Yoga Mudra

 • Padmasana

 • Uthpluthih

 • Shukhasana or Savasana

bottom of page